STATUT FUNDACJI  „ZIELONY DOM”


Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Fundacja pod nazwą „Zielony Dom” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

•    Marchewski Ireneusz
•    Marchewska Grażyna
•    Szmytkiewicz Małgorzata
•    Szmytkiewicz Piotr
•    Szewczak Małgorzata
•    Szewczak Dariusz
•    Kucharczyk Wiesława

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym 21.07.2015r. przez notariusza Julitę Żukowską w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze, ul. Jedności 5, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.    Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1.  Siedzibą Fundacji jest Zielona Góra.

§ 4

1.    Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
4.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
5.    Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§ 5

1.    Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1.    Celem Fundacji jest działanie w zakresie:
a)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b)    integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c)    działalności charytatywnej,
d)    ochrony i promocji zdrowia,
e)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
f)    wypoczynku dzieci i młodzieży,
g)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2.    Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
a)    kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin, opiekunów i bliskich oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b)    podejmowania działań zmierzających do tworzenia i prowadzenia placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych,
c)    prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności szkoleniowej oraz warsztatów w celu podniesienia świadomości dotyczącej problemu niepełnosprawności,
d)    prowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
e)    organizowanie wsparcia dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji,
f)    wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy,
g)    budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, organizacjami,
 a także kontakty ze środowiskiem sąsiedzkim,
h)    tworzenie dla osób niepełnosprawnych alternatywnych form pomocy w środowisku,
i)    działania promujące zajęcia kreatywne oraz twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych,
j)    rozpoznanie potrzeb niepełnosprawnych w  społecznościach lokalnych i wspieranie działań zmierzających do poprawy ich funkcjonowania oraz warunków egzystencji,
k)    rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i oświatowych, w ramach zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, bibliotecznych, kulinarnych, komputerowych, tanecznych, ekologicznych itp.,
l)    organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, czynnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom  dorosłym  z niepełnosprawnością oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
m)    współpraca z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Fundacji,
n)    przeprowadzenie akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.


Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1.    Majątek Fundacji stanowi:
a)    fundusz założycielski w kwocie 3000 złotych, w tym 2000 złotych na działalność statutową i 1000 złotych na działalność gospodarczą Fundacji,
b)    inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku działania,

§ 8

1.    Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a)    darowizn, spadków, zapisów,
b)    dotacji, subwencji oraz grantów,
c)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d)    dochodów z majątku Fundacji,
e)    sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż towarów z darowizn,
f)    odsetek bankowych,
g)    odpłatnej działalności statutowej,
h)    prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 9

1.    Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Działalność gospodarcza

§ 10

1.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
2.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach, jako działalność pomocniczą.
3.    Fundacja w oparciu o kod PKD prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a)    85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji - prowadzenie warsztatów edukacyjnych, językowych oraz artystycznych,
b)    47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - sprzedaż wysyłkowa ozdób świątecznych i artykułów dekoracyjnych,
c)    93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – organizacja rodzinnych imprez okolicznościowych,
d)    47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów, prowadzona na straganach
i targowiskach – sprzedaż ozdób świątecznych i artykułów dekoracyjnych,
e)  47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach,
f) 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
g) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
h) 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
i) 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
j) 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami.

§ 11

1.    Fundacja nie ma prawa:
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywania majątku fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)    wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rada Fundacji

§12

1.    Organami Fundacji są:
a)    Rada Fundacji,
b)    Zarząd Fundacji.
    
§ 13

1.    Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji.
2.    Rada Fundacji w zakresie swoich kompetencji kontrolnych działa niezależnie i odrębnie od Zarządu Fundacji, przy czym członkowie Rady Fundacji:
a)    nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3.    Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób.
4.    W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą wszyscy Fundatorzy.
5.    W skład Rady Fundacji mogą wchodzić osoby nie mające statusu Fundatora.
6.    Uzupełnienie składu Rady o nowych członków powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
7.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.
8.    Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji zwykłą większością głosów. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
9.    W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy

§ 14

1.    Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.    Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub dwóch Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
3.    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 15

1.    Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a)    powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
b)    podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
c)    ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych
i udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium,
d)    kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
e)    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
f)    podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub
o likwidacji Fundacji,
g)    wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją oraz likwidację Fundacji.

§ 16

1.    Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
a)    żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b)    dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

1.    Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2.    Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.    Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji.
4.    Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
5.    Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

1.    Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)    uchwalanie regulaminów,
c)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e)    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g)    określanie zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej Fundacji,
h)    podejmowanie wszelkich innych czynności nie zastrzeżonych dla innych władz Fundacji.
3.    Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków.
4.    Zarząd Fundacji co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.
5.    Członkowie zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


Sposób reprezentacji Fundacji

§ 19

1.    Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnieni są: Prezes Zarządu Fundacji - jednoosobowo lub dwóch spośród pozostałych członków Zarządu Fundacji – łącznie.

Zarządzanie demokratyczne

§ 20

1.    Fundacja jest zarządzana na zasadach demokratycznych, co oznacza, że Zarząd Fundacji ma obowiązek przynajmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne
z pracownikami Fundacji informując o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.

2.    Wnioski ze spotkania przedstawione przez pracowników podlegają dyskusji na zebraniu Zarządu Fundacji, który ma obowiązek przedstawić pracownikom oraz Radzie Fundacji, pisemną informację o ich wykorzystaniu.
3.    Zarząd Fundacji przynajmniej raz w roku, nie później niż do 31 marca, ma obowiązek zwołania pracowników, celem wyboru przedstawiciela pracowników na dany rok.
4.    Przedstawiciela pracowników wybierają pracownicy ze swego grona zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich pracowników.
5.    Przedstawicielem pracowników może zostać osoba niebędąca członkiem Zarządu Fundacji.
6.    Przedstawiciel pracowników może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

Zmiana Statutu

§ 21

1.    Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

Połączenie z inną fundacją

§ 22

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.    W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzja zapada w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 23

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie:
a)    osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
b)    niemożności osiągnięcia celów dla których została ustanowiona,
c)    wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3.    Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.

§ 24

1.    Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji, na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.